Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kotliky.sk je firma

Kettler s.r.o.
so sídlom:
Čordákova 41.
04023 Košice
Ičo: 45452181
IČ DPH: SK2022989232

Zapísaná v obchodnom registri Vložka číslo: 25350/V
Bankové spojenie:SK
IBAN SK 57 0900 0000 0004 4994 8803/GIBASKBX

(ďalej len predávajúci)

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Kettler s.r.o.

so sídlom v Košiciach, Čordákova 41, IČO : 45452181, DIČ: SK2022989232, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košiciach, Košice I,oddiel Sro vložka číslo :25350/V. , pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese : www.kotliky.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti Kettler s.r.o. so sídlom v Košiciach, Čordákova 41, Slovenská republika, Identifikačné číslo: 44 731 159, DIČ: SK2022989232, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, oddiel Sro, vložka číslo 25350/V (ďalej len “predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim umiestnený na internetovej adrese www.kotliky.sk ( ďalej len “webové rozhranie obchodu”).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.kotliky.sk (ďalej len “webová stránka”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3.Pre účely týchto zmluvných podmienok sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“). ,

1.4. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť individuálne v kúpnej zmluve.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.6. Znenie obchodných podmienok je predávajúci oprávnený meniť či dopĺňať; zmena obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia obchodných podmienok na webovej stránke www.kotliky.sk . Konkrétna kúpna zmluva sa však riadi obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

1.7. Orgán dozoru, ktorému činnosť predávajúceho podlieha: Inšpektorát SOI pre Košický kraj:
Vrátna č. 3
043 79 Košice
t.č 055/6220781
fax 055/6224547

Subjektom alternatívneho riešenia sporov pre Prešovský  a Košický kraj je:
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov /S.O.S/Poprad,Nábrežie Jána Pavla ii.439/16 05801,Poprad tel.0944533011,www.sospotrebite2ov.sk,pettra.cakovská@sospotrebiteľov.sk
info@sospotrebiteľov.sk Sídlo subjektu:Bajkalská 2335/3,058 01 Poprad.
SOI,Prievozská cesta 32,82799 Bratislava 27,tel+421258272123,www.soi.sk

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Pri kúpe tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte zriadenom na webovom sídle predávajúceho je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.

2.2.Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom ceny ponúkaného tovaru nezahŕňajú náklady spojené s dodávkou tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu na základe individuálne dojednaných podmienok.

2.3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorý je vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na webovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme e-mailovej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”). Za záväznú akceptáciu objednávky kupujúceho predávajúcim sa považuje e-mailové potvrdenie predávajúceho o akceptovaní objednávky označené ako “potvrdenie objednávky”.

2.4. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky. Predávajúci nedodáva tovar mimo územia Slovenskej republiky.

2.5. Kupujúci by mal vo vlastnom záujme v objednávke upozorniť predávajúceho na prípadné prekážky brániace bezproblémovému príjazdu k budove, ktorej adresa je kupujúcim zvolená ako miesto dodania. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne ( myslia sa údaje, ktoré poskytuje kupujúci – ako meno, adresa, počet kusov a pod., s tým, že predávajúci ich neoveruje ).

2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa a kupujúci si hradí tieto náklady sám. 

2.7. V prípade prebiehajúcich zľavových alebo marketingových akcií sa predaj tovaru na webovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho neakceptovať (stornovať). O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade zaplatenia kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 10 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

2.8. Pokiaľ u vybraných modelov tovaru nie je uvedené inak, je predávaný sortiment tovaru určený na bežné použitie konečným spotrebiteľom a je možné ho zakúpiť len v množstve obvyklom pre potreby bežnej domácnosti. Podmienky prípadného predaja vo vyšších množstvách, ktoré prekračujú obvyklú potrebu domácnosti, musia byť stanovené individuálnou dohodou predávajúceho s kupujúcim. V prípade, ak predávajúcemu bude v krátkej časovej nadväznosti zaslaných viacero objednávok zo strany jedného kupujúceho alebo z niekoľkých užívateľských účtov z identickej IP adresy, pri ktorých objednané množstvo tovaru v celkovom súčte prekračuje množstvo obvyklé pre potreby domácnosti, je predávajúci oprávnený takéto objednávky neakceptovať (stornovať), pričom súčasne upovedomí kupujúceho o uvedenom dôvode neakceptovania objednávok.   

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dodanie tovaru. Ceny uvedené na webovom rozhraní obchodu sú uvedené vrátane DPH, nezahŕňajú však náklady spojené s dodaním tovaru.

 3.2. Doplnky, príslušenstvo a dekoratívne predmety, ktoré sú prípadne na webovom rozhraní  vyobrazené spolu s tovarom, nie sú súčasťou dodávky tovaru, pokiaľ nie je výslovne v popise daného tovaru uvedené inak.

3.3. Kupujúci má právo zvoliť si ním preferovaný spôsob zaplatenia ceny za tovar, ktorý je ponúkaný webovým rozhraním obchodu. Spoločne s cenou za tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru vo výške, ktorá sa odvíja od kupujúcim zvoleného spôsobu prepravy. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

3.4. V prípade platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim.

3.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

3.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru k prijatým platbám. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad bude kupujúcemu odovzdaný pri dodaní tovaru.

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa uplatnia výlučne na kupujúceho, ktorý sa považuje za spotrebiteľa; to neplatí v prípade bodov 4.10. až 4.12., ktoré sa uplatnia aj v prípade vzťahu s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.

 4.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku”). Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možností v originálnom obale.

4.3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, pričom sa odporúča použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na webovej stránke https://www.kotliky.sk/sk/content/3-obchodne-podmienky

4.4. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, to platí aj v prípade nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

4.5.Kupujúci znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru do pôvodného stavu, v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a používania, t.j. hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru alebo  nákladov vynaložených predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

4.6. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a po kontrole množstva a bezchybnosti vráteného tovaru do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar alebo službu, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, vráti kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4.7. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., pričom v prípade tovarov ponúkaných predávajúcim sa môže jednať najmä o zmluvu, ktorej predmetom je:

  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho-spotrebiteľa,

  2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  3. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 4.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Ak bol k tovaru kupujúcemu poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva vzťahujúca sa k poskytnutému darčeku stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.  

4.9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru spôsobenej chybou v písaní alebo počítaní, ktorá má pôvod vo fungovaní elektronickej platformy internetového obchodu  (t.j. ceny celkom zrejme inej ako je cena obvyklá pre daný typ alebo druh tovaru). Za zjavnú chybu v cene tovaru sa môže považovať napríklad o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny “vypadne” jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); alebo ak výsledná cena tovaru bola určená v dôsledku kombinácie viacerých zľavových alebo marketingových akcií, pri ktorých bolo uvedené, že ich nie je možné vzájomne kombinovať. Toto ustanovenie sa analogicky použije aj pre odmietnutie (stornovanie) objednávky kupujúceho.

4.10.  Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy (i) z dôvodu nedostupnosti tovaru, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve nie je schopný tovar predávajúcemu dodať, v dôsledku čoho predávajúci ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (nemožnosť plnenia) alebo (ii) z dôvodov vyššej moci. V prípade, ak nastane vyššie uvedená situácia, predávajúci pred tým, ako pristúpi k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, sa pokúsi s kupujúcim dohodnúť na zmene dohodnutých podmienok dodania tovaru. Toto ustanovenie sa analogicky použije aj pre odmietnutie (stornovanie) objednávky kupujúceho, v takom prípade budeme však budeme spotrebiteľa informovať a ponúkneme mu riešenie o zľave.

4.11. Predávajúci je povinný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 4.9. alebo 4.10. tohto článku, ak už bola kupujúcim uhradená kúpna cena alebo jej časť, vrátiť zaplatenú sumu kupujúcemu v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 10 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

 

5. PREPRAVA, DODANIE A PREBERANIE TOVARU

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar maximálne do 14 dní od akceptácie objednávky kupujúceho. Bližšia špecifikácia dodacej lehoty bude predávajúcim kupujúcemu oznámená po zaslaní objednávky tovaru; v prípade, ak by predávajúci nevedel zabezpečiť dodanie tovaru ani v maximálnej lehote dodania (napr. z dôvodov na strane svojho dodávateľa), je povinný na túto skutočnosť kupujúceho upozorniť po prijatí jeho objednávky a vyžiadať si súhlas kupujúceho s dlhšou lehotou dodania. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. 

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, predávajúci tovar dodáva, ak to podmienky na mieste dovoľujú, pred prvé vchodové dvere budovy, ktorej adresa bola kupujúcim označená ako miesto dodania tovaru. Tovar bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom tretích subjektov (dopravcov). Kupujúci je povinný byť prítomný na mieste dodania v predpokladanom čase dodania tovaru oznámeného predávajúcim, prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu doklad o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Predávajúci alebo dopravca je oprávnený pri doručovaní tovaru od preberajúcej osoby požadovať predloženie identifikačného preukazu (občiansky preukaz alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd.  

5.3 Kupujúci je povinný vopred informovať predávajúceho o prípadných zložitých alebo sťažených podmienkach, či prekážkach pre dodanie tovaru alebo jeho vykládku v mieste určenom kupujúcim.

5.4. Ak je kupujúci podľa kúpnej zmluvy povinný prevziať tovar v prevádzke predávajúceho, pričom tovar neprevezme ani do 14 dní od doručenia výzvy predávajúceho na odber tovaru, alebo v inej dohodnutej lehote s predávajúcim, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty zrušuje. V uvedenom prípade, ak už bola kupujúcim uhradená kúpna cena alebo jej časť, je predávajúci povinný vrátiť zaplatenú sumu najneskôr do 10 dní od zrušenia zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

5.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar dodávať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaním resp. s iným spôsobom dodania.

5.6. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto skutočnosť potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou (dopravnou) spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.  Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len v prípade, ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia, nakoľko pri dodatočnej reklamácii bude kupujúci povinný preukázať neúplnosť balenia pri jeho prevzatí.

5.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným uhradením kúpnej ceny predávajúcemu.


5.8. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

5.9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A SERVIS

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený a pokiaľ možno v originálnom balení ( keď sa krabica dodá, obal nieje podmienkou), vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.

6.2. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady zo záruky uplatňuje kupujúci na adrese ktorejkoľvek prevádzkarne predávajúceho, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.kotliky.sk alebo na adrese sídla predávajúceho.

6.3. Predávajúci alebo ním poverený pracovník by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

6.4. Za vadu tovaru sa okrem iného nepovažuje iný obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel.

Upozornenia!
Všetky kotlíkové sety, sady, zabíjačkové súpravy, kotlíky s kotlinou, kotlíky s trojnožkou, ako aj kotíky s pokrievkou, kotliny s pokrievkou a kotliny s parákom, sú poskladané z najviac vyhovujúcich častí, aby k sebe pasovali čo najlepšie, najpresnejšie a najpoužiteľnejšie. Odporúčame!
Žiadne zo spomínaných setov, súprav alebo kompletov nieje vyrobený ako originál jeden kus!
Preto dochádza k menším nedostatkom ako napríklad keď pokrievka nedoliaha presne k okraju kotlíka, alebo kotol (kotlík) trochu vyčnieva nad okraj kotliny.
Základná farba na kovovej kotline (paráku), kovovom ohnisku, trojnožke slúži iba ako ochrana pri prenose. Pri prvom používaní kotliny (paráku) a kovovom ohnisku sa farba odstráni (tzv.spáli).
Drobné škrabance, či olúpaná základna farba na trojnožkách a kotlinách (parákoch) nieje vadou, nakoľko táto farba sa aj tak spáli.
Trojnožky a stojany sú natreté lakom, ktorý sa prenášaním a používaním časom vypáli, alebo zošúpe.
Odporúčanie: Kovovú kotlinu je možne vyšamotovať alebo natrieť teplovzdornou (žiaruvzdornou) farbou, ktorá je vhodná na povrchovú úpravu kovových plôch, ktoré sú vystavené vysokým teplotám (kotle, krby, výfuky, komínové rúry, príslušenstvá k tepelnej technike, a pod.).
Veľká pokrievka je univerzálna, nedolieha presne na okrajové sedlo kotla alebo kotlíka!


6.6. Právo na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že k vada tovaru bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s tovarom.

6.7. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom (t.j. konečným príjemcom), práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti za vady sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6.8. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti za vady sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.9. Všetky rozmery v internetovom obchode www.kotliky.sk sú uvedené podľa podkladov od výrobcov.

6.10. Pri tovare predávanom za zníženú cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola cena znížená.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

7.1. Dozorným orgánom nad oblasťou ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

7.2. Predávajúci uskutočňuje spracovanie osobných údajov kupujúceho za účelom realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.

7.3. Kupujúci svojim súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciou o spracovaní jeho osobných údajov spoločnosťou Kettler, s.r.o.. Informácia o spracovaní osobných údajov je prístupná na webovej stránke https://kotliky.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

7.4. V prípade, že kupujúci nebude realizovať odber alebo montáž tovaru osobne, podpisom obchodných podmienok súhlasí s tým, že nevyhnutné osobné údaje budú poskytnuté tretím subjektom, ktoré budú tieto služby zabezpečovať.

7.5. Osobné údaje budú uchovávané v elektronickej podobe v informačnom systéme predávajúceho alebo v papierovej podobe na kúpnych zmluvách.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PRÍPADY, KEDY KUPUJÚCI NIE JE SPOTREBITEĽOM

8.1. V prípadoch, kedy kupujúci nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia obchodných podmienok platné pre spotrebiteľa, nepoužijú.

8.2. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kettler@kotliky.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z.. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je “Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27” resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ). Návrh môže spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) Kupujúci – spotrebiteľ je taktiež oprávnený využiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online.

9.2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a informáciou o spracovaní osobných údajov a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

9.3. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Na vzťahy upravované týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažnosti orgánov dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len “orgán dozoru”) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť právoplatné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa ustanovení tohto zákona, ako aj ďalších osobitných predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov. Ak spotrebiteľ uplatní právo na sprístupnenie právoplatného rozhodnutia nahliadnutím do rozhodnutia v sídle orgánu verejnej moci, ktorý rozhodnutie vydal, má právo robiť si z rozhodnutia výpisy a odpisy. Spotrebiteľ má aj právo požiadať orgán verejnej moci o vyhotovenie kópie rozhodnutia. Skutočné náklady spojené s vyhotovením kópie znáša spotrebiteľ.

Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.

Každý spotrebiteľ má právo združovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom týchto združení v súlade so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať právo zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov.

Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti poručiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti poručiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ zdržal protiprávneho konania a aby odstránil protiprávny stav, a to aj vtedy, ak takéto konanie poručiteľa poškodzuje záujmy spotrebiteľov, ktoré nie sú len jednoduchým súhrnom záujmov jednotlivých spotrebiteľov poškodeným porušením spotrebiteľských práv, ale ide o konanie porušiteľa uplatňované voči všetkým spotrebiteľom. Spotrebiteľ, ktorá na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá.

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenie sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

9.4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, v závislosti od toho, či kupujúci vystupuje v postavení spotrebiteľa alebo nie.

9.5. Predávajúci a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.6. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že vzťah sa riadi slovenským právom.

9.7. Predávajúci má oprávnenie na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu.

9.8. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia si predávajúci s kupujúcim dohodnú takú úpravu zmluvného vzťahu, ktorá sa významom neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

9.9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je dostupná kupujúcemu na požiadanie.

9.10. Kontaktné údaje predávajúceho: Kettler s.r.o., Čordákova 41, Košice, tel. 0905 219 744, email: kettler@kotliky.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre východoslovenský kraj
Vrátna č. 3
043 79 Košice
t.č 055/6220781
fax 055/6224547

Odstúpenie od zmluvy – formulár

Formulár – dokument na stiahnutie